Tại Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo (dưới đây được xem là nhà trường), chúng tôi luôn tuân theo các luật và quy định liên quan đến thông tin cá nhân. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ những thông tin cá nhân quan trọng của sinh viên.

Việc thu thập Thông tin cá nhân

  Nhà trường trong những tình huống sau cần phải thu thập thông tin của sinh viên
 • ・Khi liên hệ với nhà trường
 • ・Khi đăng ký dịch vụ của nhà trường
 • ・Khi tải các tài liệu từ trang web của nhà trường

Việc sử dụng thông tin cá nhân

  Nhà trường sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sau:
 • ・Nhằm liên lạc với sinh viên
 • ・Trả lời các thắc mắc của sinh viên
 • ・Cung cấp dịch vụ cho sinh viên

Việc tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

  Nhà trường sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của sinh viên cho bên thứ ba. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau:
 • ・Khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận từ sinh viên
 • ・Khi thông tin được yêu cầu từ phía cảnh sát hoặc văn phòng công cộng
 • ・Khi được áp dụng theo pháp luật

Công bố và chỉnh sửa thông tin cá nhân

  Nhà trường sẽ thực hiện các yêu cầu của bạn như công bố, chỉnh sửa, và/hoặc xóa thông tin cá nhân,vv. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xác minh những thông tin nhận dạng (tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, quốc tịch, vv) rằng những thông tin này thuộc về bạn. Nhà trường sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào trong trường hợp một bên thứ ba có được những thông tin xác minh nhận dạng này và tự cho là bạn.

Sửa đổi chính sách bảo mật

  Ngoại trừ trường hợp có những quy định khác theo pháp luật và/hoặc pháp lệnh, chúng tôi sẽ sửa đổi chính sách bảo mật khi cần thiết.

Liên hệ liên quan đến vấn đề thông tin cá nhân

  Vui lòng liên hệ các số điện thoại được liệt kê bên dưới về việc giải quyết thông tin cá nhân

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616