Cơ sở và thiết bị

Cơ sở vật chất trường học

  • ・Phòng học
  • ・Thư viện 
  • ・WIFI miễn phí
  • ・Không gian truy cập Internet
  • ・Phòng y tế
  • ・Hội trường
  • ・ Phòng giảng viên
  • ・Phòng tư vấn 

Hokkaido Japanese Language Academy - cơ sở chính Sapporo

1-5, N6W25 Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0006
TEL:011-633-1616 FAX:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Cơ sở chính Sapporo. Các ngày trong tuần 9:00 ~ 17:00

011-633-1616