การรับสมัคร

แนวทางการรับสมัคร

คู่มือการสมัครและระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร

1. ระยะเวลาในการลงทะเบียน และ ระยะเวลาของหลักสูตร
・เปิดเรียนเดือนเมษายน หลักสูตรระยะยาว 2ปี 1ปี หลักสูตรทั่วไป 1ปี
・เปิดเรียนเดือนกรกฎาคม หลักสูตรระยะยาว 1ปี9เดือน 1ปี หลักสูตรทั่วไป 1ปี
・เปิดเรียนเดือนตุลาคม หลักสูตรระยะยาว 1ปี6เดือน 1ปี หลักสูตรทั่วไป 1ปี

2. คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียน
・ผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 12 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆเทียบเท่าหรือมากกว่า

3. ชั่วโมงเรียน
・วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 5 ชั่วโมง/วัน
ช่วงเช้า (9.00 - 12.30) หรือ ช่วงบ่าย (13.30-17.00)

4. การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียน
a. เปิดเรียนเดือนเมษายน ระยะการลงทะเบียน 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน
b เปิดเรียนเดือนกรกฎาคม ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์
c. เดือนตุลาคม ระยะการลงทะเบียน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม

เอกสารที่จำเป็น

เอกสารตัวจริงของผู้สมัคร
・ใบลงทะเบียนเรียน
・ประวัติตนเอง
・รูป 4*3ซม.
・ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
・ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
・สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร
เอกสารผู้รับรองทางการเงิน
・เอกสารงบสนับสนุนทางการเงิน
・ใบรับรองรายการเดินบัญชี ( bank statement )
・ใบรับรองการทำงาน
・หนังสือรับรองภาษีรายได้
・เอกสารความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)
รายละเอียดคู่มือการสมัคร

・หลักเกณฑ์การสมัคร สามารถดาวน์ได้ตามประเทศของตนเอง
・ใบสมัคร ・หลักฐานทางการเงินของตนเอง/หนังสือรับรองการสนันสนุนทางการเงิน (Affidavit of Support)
・ประวัติการรักษาพยาบาล

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616