การรับสมัคร

แนวทางการรับสมัคร

คู่มือการสมัครและระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร

1. ระยะเวลาในการลงทะเบียน และ ระยะเวลาของหลักสูตร
เปิดเรียนเดือนเมษายน หลักสูตรระยะยาว 2ปี เปิดเรียนเดือนตุลาคม หลักสูตรระยะยาว 1.5 ปี หรือ 1ปี6เดือน

2. คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียน
・ผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 12 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆเทียบเท่าหรือมากกว่า

3. ชั่วโมงเรียน
・วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 5 ชั่วโมง/วัน
ช่วงเช้า (9.00 - 12.30) หรือ ช่วงบ่าย (13.30-17.00)

4. การยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียน
a. เปิดเรียนเดือนเมษายน ระยะการลงทะเบียน 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน
b. เดือนตุลาคม ระยะการลงทะเบียน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม

เอกสารที่จำเป็น

เอกสารตัวจริงของผู้สมัคร
・ใบลงทะเบียนเรียน
・ประวัติตนเอง
・รูป 4*3ซม.
・ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
・ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น
・สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร
เอกสารผู้รับรองทางการเงิน
・เอกสารงบสนับสนุนทางการเงิน
・ใบรับรองรายการเดินบัญชี ( bank statement )
・ใบรับรองการทำงาน
・หนังสือรับรองภาษีรายได้
・เอกสารความสัมพันธ์กับผู้สมัคร (เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)
รายละเอียดคู่มือการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ทั้ง ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ
ใบสมัคร(Application Form) ญี่ปุ่น/อังกฤษ ประวัติส่วนตัว และ ผู้รับรองทางการเงิน(Personal History Record・Affidavit of Support)  ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616