หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง (ระยะยาว)

หลักสูตรต่อเนื่อง(ระยะยาว)

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2ปี 1ปี9เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง และต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยวิชาชีพ เฉพาะทางของญี่ปุ่น

"อ่าน" "ฟัง" "เขียน" "พูด" 4ปัจจัยสำคัญที่เราคำนึงถึงเพื่อประสิทธิผลสูงสุดและประสิทธิภาพที่ดีของนักเรียน ให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาไป นำความรู้นี้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับมหาวัทยาลัย หรือ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ทางโรงเรียนได้มีฝ่ายแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกคน

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า สำหรับหหลักสูตรทั่วไป (ระยะยาว)

หลักสูตรทั่วไป (ระยะยาว)

หลักสูตรทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เป็นหลักสูตรสำหรับหนึ่งปี
รูปประโยคและไวยากรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์, รูปประโยคตามสถานการณ์การที่พบได้บ่อยๆ
ตัวหลักสูตรมุ่งเน้นความสามารถทางภาษาที่ครอบคลุม
การฝึกพูดเลียนแบบสำเนียงตามเจ้าของภาษา, การออกเสียงที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ, เรียนรู้สำนวนต่างๆ, เรียนรู้
วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่พบเห็นได้บ่อยและสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี 1ปี9เดือน หรือ 1ปีครึ่ง)、1ปี หลักสูตรทั่วไป (1ปี) แรกเข้า

ค่าธรรมเนียมในการคัดเลือก

30,000เยน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

66,000เยน

ค่าอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก

88,000เยน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

600,000เยน
รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมดในปีแรก 784,000เยน
มากกว่า 1 ปี
หลักสูตร 2ปี หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน หลักสูตร 1ปี

ค่าอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก

88,000เยน 66,000เยน 44,000เยน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

600,000เยน 450,000เยน 300,000เยน
รวม 688,000เยน 516,000เยน 344,000เยน

ตารางชั่วโมงเรียน

Morning 9:00 - 12:30
9:00~9:45 ชั่วโมงเรียน
9:45~9:55 พัก
9:55~10:40 ชั่วโมงเรียน
10:40~10:50 พัก
10:50~11:35 ชั่วโมงเรียน
11:35~11:45 พัก
11:45~12:30 ชั่วโมงเรียน
Afternoon 13:30 - 17:00
13:30~14:15 ชั่วโมงเรียน
14:15~14:25 พัก
14:25~15:10 ชั่วโมงเรียน
15:10~15:20 พัก
15:20~16:05 ชั่วโมงเรียน
16:05~16:15 พัก
16:15~17:00 ชั่วโมงเรียน

เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะยาว มีความจำเป็นที่จะต้องถือวีซ่านักเรียน ซึ่งจะมีระยะยาวที่สุดไม่เกิน 2 ปี

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า

เอกสารสำคัญ

ผู้สมัคร
・เอกสารขอเข้าศึกษา
・ทรานสคริปต์
・รูปถ่าย 4*3 ซม.
・หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
・หนังสือรับรองการศึกษาต่อภาษาญี่ปุ่น
・สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเกิด
ผู้ค้ำประกัน
・หนังสือผู้ค้ำประกัน
・หลักฐานทางการเงิน
・หนังรับรองการทำงาน
・หนังสือรับรองการเสียภาษี
・เอกสารรับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัครเรียน

Hokkaido Japanese Language Academy

060-0006 Hokkaido Sapporo-shi chuo-ku kita6jonishi 25 chome 1-5
Tel:011-633-1616 Fax:011-633-1818
E-mail: info@h-nihongo.org

Sapporo Main Campus จ.-ศ. 9.00 - 17.00

011-633-1616